การเลือกระดับนัยสำคัญ (Significance Level)

การเลือกระดับนัยสำคัญ (Significance Level) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทดสอบสมมติฐานPg Slotทางสถิติ เนื่องจากมันกำหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับในการทำนายผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธสมมติฐานต้นทาง (Null Hypothesis) ที่มีเพียงแค่การคำนวณผลสหสัมพันธ์ที่เป็นไปได้จากข้อมูลตัวอย่าง.

ระดับนัยสำคัญ (�α) ทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์Pg Slotที่ใช้ในการตัดสินใจว่าควรปฏิเสธสมมติฐานต้นทางหรือไม่. ระดับนัยสำคัญที่มักจะใช้มีค่าทั่วไปเป็น 0.05, 0.01, หรือ 0.10 ซึ่งแทนสิ่งที่เรียกว่า «ความสำคัญทางสถิติ.» นัยสำคัญสูงแสดงถึงระดับความเสี่ยงที่ต่ำในการทำนายผิดพลาด (Type I error), แต่ก็ทำให้มีความเข้มขึ้นในการปฏิเสธสมมติฐานPg Slotที่อาจไม่เป็นไปตามความเป็นจริง.

ตอนที่เลือกระดับนัยสำคัญ, ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 1. ความสำคัญของการทดสอบ:
  • ระดับนัยสำคัญควรถูกเลือกโดยพิจารณาถึงความสำคัญทางทางปฏิบัติของปัญหาPg Slotที่คุณกำลังทดสอบ.
  • การเลือกระดับนัยสำคัญที่ต่ำ (เช่น 0.01) สามารถทำให้การทดสอบมีความเป็นมากมาย, แต่อาจทำให้มีความเข้มขึ้นในการปฏิเสธสมมติฐาน.
 2. การปรับระดับนัยสำคัญ:
  • ในกรณีที่ทดสอบPg Slotมีการทดสอบมากมาย (multiple testing), ควรพิจารณาการปรับระดับนัยสำคัญ เช่น Bonferroni Correction, เพื่อลดความเสี่ยงในการทำนายผิดพลาด.
 3. ความเชื่อถือในผลทดสอบ:
  • ค่า p-value น้อยกว่าระดับนัยสำคัญเลือกPg Slotแสดงว่าค่าสหสัมพันธ์ทางสถิติมีความสำคัญ, แต่ไม่ใช่การพิสูจน์ว่ามีความสัมพันธ์ทางปรัชญา.
  • ควรพิจารณาค่า p-value ร่วมกับการตรวจสอบกราฟและลักษณะของข้อมูล.

การเลือกระดับนัยสำคัญPg Slotเป็นขั้นตอนสำคัญที่ให้คำแนะนำในการทำนายผลและตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิเสธสมมติฐานPg Slotหรือไม่ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ.